JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
פנחס לבון - האתר הרשמי ::   Pinhas Lavon - The Official Websiteפנחס לבון - האתר הרשמי ::   Pinhas Lavon - The Official Website
 
דברים שנאמרו על פנחס לבון

אתה מהמעטים בתוכנו המחונן במחשבה עצמאית ונועזת וכושר ראיה מציאותית.
דוד בן-גוריון במכתב פרטי לפנחס לבון, 19.1.1956

הוא היטיב להגדיר את אישיות עצמו – כמעט בהיסח דעת: אחד מספריו כינה "בנתיבי עיון ומאבק" – ואמנם: הוא היה איש העיון ואיש המאבק. ישנה סתירה מהותית בין העיון והמאבק. העיון האינטלקטואלי מוליך לצפייה מן הצד, לעיתים גם מלמעלה. המאבק המדיני והחברתי מחייב מעורבות מלאה. בפנחס לבון נתמזגו שתי המגמות מיזוג הרמוני.
הכנסת ידעה את פנחס לבון כאחד ממניחי יסודותיה ומגדולי חבריה. כשעבר הרחש שלבון מדבר, היה המזנון מתרוקן ואולם המליאה מתמלא. הוא היה אמן הפולמוס הפרלמנטרי החריף והתרבותי כאחד. בדיונים הפרלמנטרים שלבון השתתף בהם הגיעה הכנסת לשיאים אשר אינם עוד מנת חלקינו מאז נעלם לבון מן הנוף האנושי של הכנסת.
חיים צדוק, שר המשפטים, ישיבת הכנסת לזכרו של פנחס לבון, 31.1.1976

עם כל חילוקי הדעות שהיו לפעמים בינינו, הערכתי והוקרתי תמיד את תוקף הכרתו, את צלילות ראייתו, את חריפות הניתוח ומהירות ההתמצאות שלו ואת ביטויו הבהיר והשנון.
ראש הממשלה משה שרת, פברואר 1955

אדם וכולו שופע צירוף מוזר, נדיר, של פיכחון צורב, אכזרי, כמעט הרסני, מין חוד איזמל עם כוחות נפץ, ושל כשרון גדול לחלום חלומות ולהאמין אמונה תמימה בחזון וברעיון. מה מופלא הוא הצירוף הזה: חולמי-חלומות ידועים תמיד כבטלנים, ואילו החשדנים, השנונים, "נטולי-האשליות", מפורסמים כנטולי-כשרון לחלום חלומות.
פנחס הלך בדרכו. לא בקש לו אהבת-המונים, וכמעט שלא התעניין ב"תדמיתו", ואף לא ברגשותיהם של יריבים ושל חברים-לדרך. לא חיזר אחרי שום אדם. לא ביקש לשאת חן ולהתחבב.
פנחס לבון: גם חולם היה, גם לועג וגם צודק הרבה. הרבה התפלמס, הרבה מסוות קרע. הרבה ציפורים לא קדושות שחט.
יום אחד קץ פנחס במצב-העניינים, כיבה את זרקורי מחשבתו הנוקבת, קיפל את תער האנליזה שלו, ושקע בדמדומים. אנחנו, שאהבנו את פנחס לא יכולנו עוד לדבר עמו. ולו גם קיבלנו רשות להגיד לו עוד משפט אחד ויחיד – ודאי לא היינו מעיזים להגיד לו שאהבנו אותו, מפחד פן ישיב לנו בעקיצה צורבת. אבל אולי היינו אומרים לו שהוא נחוץ כאן עכשיו עד-מאוד.
עמוס עוז, "באור התכלת העזה"

פנחס לבון היה אחד מהאריות שבחבורת המנהיגים שעמדו לנו בדור התחייה. איש ההלכה ואיש המעשה. אישיות קורנת אור של שכל חריף, תבונה עמוקה ומחשבה מקורית. הוא היה הוגה דעות ושופע רעיונות, והיו לו העוז האישי והעוצמה הרוחנית והמוסרית להביע דעותיו ורעיונותיו ביסודיות ובבהירות שמעטים כמותו.
הוא לא חסך שבט ביקורתו נגד הסטיות והתהליכים המעוותים בחברה הישראלית. דברים שהשמיע לפני עשרים שנה – כאילו נאמרו היום.
פנחס לבון הופיע בשמי חיינו כמטאור – האיר, הבריק, ונפל. במהירות מסחררת הגיע אל פסגת המנהיגות הלאומית, ורבים תלו בו תקוות כמנהיג בדורו וכמורה לנבוכים. אך ענני הפרשה, הנקראת על שמו, העיבו על אור חייו והורידו אותו ממסילותיו, ומאז חלקו בחיים לא שפר עוד.
ישראל ישעיהו, יו"ר הכנסת, ישיבת הכנסת לזכרו של פנחס לבון, 31.1.1976

אהבתי את פנחס לבון: הוא היה אדם המעלה. נקי ומבריק כמו יהלום, וגם קשה כמו יהלום. אך ליבו היה מלא אידיאלים של נעוריו, ואהבתו לעם ולמולדת.
ח"כ ד"ר יוחנן באדר, "הכנסת ואני"
 
חייו ופועלו
על פנחס לבון
ביוגרפיה אישית
בשם אומרם