JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
פנחס לבון - האתר הרשמי ::   Pinhas Lavon - The Official Websiteפנחס לבון - האתר הרשמי ::   Pinhas Lavon - The Official Website
יצחק אולשן
נשיא בית המשפט העליון בימי "עסק הביש" והפרשה

אולשן היה מקורב לראשי מפא"י. לבקשת משה שרת, ראש הממשלה דאז, עמד בראש ועדת חקירה חשאית שהוקמה בינואר 1955 לבדיקת האחריות לפעולה במצרים. ברבות השנים נחשף כי העדויות של אנשי אמ"ן בועדה היו עדויות שקר, וכי רבים מהמסמכים שהציגו היו מזויפים. השימוש באמצעים פליליים, ובפרט עדות השקר של אברי אלעד וההעתק המזויף של מכתב גיבלי לדיין, השפיעו משמעותית על מסקנות הועדה, והיא לא הצליחה להגיע למסקנה בשאלה "מי נתן את ההוראה".
גדעון האוזנר
היועץ המשפטי לממשלה בימי הפרשה

באוקטובר 1960 קיבל האוזנר לעיון את מסקנות ועדת כהן, וקבע כי ברור מהן כי לבון לא נתן את ההוראה. כיועץ משפטי ליווה את ועדת השבעה, וחקר מטעמה את המזכירה, דליה כרמל. בחקירה זו הצליח האוזנר לגלות לראשונה כי כרמל זייפה את העתק המכתב מגיבלי לדיין על פי הוראות מפקדיה באמ"ן.
האוזנר ייזכר לעד כתובע במשפט אייכמן, וכמי שביצר את מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה כגורם האחראי לאכיפת החוק במדינה.
בנימין הלוי
נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים

לוי עמד בראש ההרכב שדן את אברי אלעד למאסר בעוון מסירת מידע סודי לאויב. בפסק דינו קבע בית המשפט כי אלעד העיד עדות שקר בפני ועדת אולשן-דורי לפי הוראותיהם של גיבלי ובנצור. פסק הדין הוביל להקמת ועדת כהן.
חיים כהן
שופט בית המשפט העליון, מגדולי המשפטנים בתולדות ישראל

בשנת 1960 עמד כהן בראש ועדה צבאית שבדקה את העדויות שהוגשו לועדת אולשן-דורי. הועדה קבעה כי גיבלי, בנצור ואלעד העידו עדויות שקר מתואמות, ומתחה ביקורת נוקבת על גיבלי – היחיד מבין השלושה ששרת עדיין בצבא. כתוצאה ממסקנות ועדת כהן סולק גיבלי מצה"ל.
פנחס רוזן
שר המשפטים בימי הפרשה, ומי שעמד בראש ועדת השבעה

כשר משפטים הניח רוזן את היסודות למערכת המשפט הישראלית, והשכיל להפריד אותה מהמערכת הפוליטית. בהיותו משפטן מהשורה הראשונה בעצמו ובשל המוניטין להם זכה כאדם ישר כיהן כשר המשפטים במשך 13 שנותיה הראשונות של המדינה. יחד עם היועץ המשפטי לממשלה, גדעון האוזנר, שימש רוזן כ"מורה נבוכים" לועדת השבעה בנושאים משפטיים.  
לבון ו"הפרשה"
קיצור תולדות "הפרשה"
תאריכון
שאלות נפוצות