JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
פנחס לבון - האתר הרשמי ::  Pinhas Lavon - The Official Websiteפנחס לבון - האתר הרשמי ::  Pinhas Lavon - The Official Website
 
מחדלי אמ"ן הקשורים ב"עסק הביש"

הפעולה במצרים התאפיינה לא רק בהעדר תבונה מדינית וביצירת סיכון בלתי מחושב לקהילה היהודית המקומית אלא גם בשרשרת ארוכה של כשלים מבצעיים חמורים. אף כי עיקר האשם ברוב המחדלים נופל על בנימין גיבלי ומרדכי בנצור, יש לשים לב כי הכשלים החלו לפני ונמשכו אחרי תקופת כהונתם הרת האסון של השניים. המדובר, איפוא, בכשל מערכתי מתמשך של חיל המודיעין.

תקצר היריעה מלמנות את כל הכשלים והמחדלים, ולפיכך נסתפק רק בבולטים שבהם:
 • הרשת הוקמה בצורה חובבנית. לא נתקיים עקרון המידור, והאנשים הכירו זה את זה. גם ההפרדה המינימלית שבין התאים נשברה, ואנשי קהיר ואלכסנדריה הופגשו בעת אימוניהם בארץ.
 • גיוסו של אברי אלעד, אדם שנכשל בפלילים בכל צעד ושעל היה שגיאה פטאלית. רבים הזהירו מפני גיוסו, אך כפי שהעיד ראש לשכתו של גיבלי "בנימין לא שעה לאזהרות".

  בכירי אמ"ן הזהירו-גיבלי התעלם

 • עוד במהלך שהותו באירופה, לפני שנשלח למצרים, הפר אלעד את כל כללי הזהירות היסודיים הנדרשים מסוכן חשאי. התנהגותו המופקרת הייתה ידועה לבנצור, אך חרף זאת הוא החליט להטיל על אלעד משימות על אדמת אויב.
 • הרשת הופעלה בלא שסופקו לה האמצעים הלוגיסטיים הדרושים, ובראשם חומר נפץ ומנגנוני השהייה ראויים. התאונה שאירעה לפיליפ נתנסון, עת פעלה הפצצה בעודה בכיסו, לא הייתה מתרחשת אילו היו ברשות חברי הרשת אמצעים תקניים.
 • בניגוד לכל הגיון מבצעי, הורו ראשי אמ"ן על ביצוע הפעולה בלי שסיפקו לאנשי הרשת דרך מילוט. אילו היו לרשות חברי הרשת דרכונים מזויפים, היו יכולים להימלט ממצרים. שלושת חברי הרשת שנאסרו ראשונים (נתנסון, ויקטור לוי ורוברט דאסה) עמדו בגבורה בעינויי החקירה ו"קנו זמן" לחבריהם, אך הללו לא יכלו לנצל זמן זה בהעדר אמצעי מילוט.
 • במהלך אימוניהם בארץ לא הוכנו אנשי הרשת למצב בו יועמדו בחקירה.
 • לאחר שנודע בארץ על המעצרים באלכסנדריה לא טרחו גיבלי ובנצור להזהיר את מקס בינט, ולהורות לו לצאת ממצרים. לרשות בינט עמד דרכונו הגרמני, ואילו היה יודע על הסכנה יכול היה למלט את נפשו, שכן למעלה משבועיים חלפו בין הודעתו של  גיבלי כי "נקטנו בצעדים למניעת תקלות נוספות" למעצרו של בינט. גיבלי ובנצור נושאים, איפוא, באחריות ישירה למותו של מקס בינט
 • כאשר חזר אברי אלעד ארצה לא טרחו גיבלי ובנצור לבצע תחקיר ראוי. אילו היו עושים זאת היו יכולים לחשוף מייד כי אלעד הוא סוכן כפול שהסגיר לידי המצרים את אנשי הרשת. במקום לבצע תחקיר שיתפו השניים את אלעד בקנוניה פלילית שנועדה להפליל את שר הביטחון, פנחס לבון, במתן ההוראה.
 • גיבלי ובנצור אפשרו לאלעד לחזור לאירופה ולפעול שם תוך שימוש בכיסוי שכבר "נשרף" במצרים. בכך התאפשר לאלעד לשוב ולשרת את אדוניו המצרים.
 • ישראל לא דרשה את שחרורם של נידוני קהיר במסגרת חילופי השבויים שאחרי מבצע סיני.
 • במהלך מבצע סיני נפל לידי ישראל הגנרל דיגווי, מי ששפט את נידוני קהיר. אנשי אמ"ן לא תחקרו אותו כלל בקשר לעסק הביש. חקירתו היתה יכולה לספק מידע רב ערך אודות הסוכן הכפול ברשת.
 • גם אחרי שחרורם של נידוני קהיר מהכלא בשנת 1968, איש לא טרח לעמת אותם עם אלעד, ולהעמיד אותו לדין על בגידתו.

  גם אילו הייתה מתקיימת הפעולה בסמכות, היה על הרמטכ"ל, משה דיין, להדיח מתפקידם את האחראים למחדלים אלו. למעשה, איש מקציני אמ"ן לא נדרש לשלם את המחיר על משגים אלו.

  לראש הדף
 
לבון ו"הפרשה"
קיצור תולדות "הפרשה"
תאריכון
שאלות נפוצות