JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
פנחס לבון - האתר הרשמי ::   Pinhas Lavon - The Official Websiteפנחס לבון - האתר הרשמי ::   Pinhas Lavon - The Official Website
עסקן פוליטי, מזכיר מפא"י בתחילת שנות ה-60

כמזכיר מועצת פועלי חיפה הפעיל אלמוגי את בריוני "פלוגות הפועל" בימי מהומות ואדי סאליב ובתקופת השביתה האלימה במפעל אתא. כמזכיר מפא"י יזם "מסע התעוררות" רווי פולחן אישיות לתמיכה בבן-גוריון. ב"שבת ההדחה" גייס את מנגנון המפלגה להדחת לבון.

את הסתייגותיהם של אנשי הרוח משיטותיו פטר באימרה ש"כל הפרופסורים שווים פחות מחצי מעברה".
לבון ו"הפרשה"
קיצור תולדות "הפרשה"
תאריכון
שאלות נפוצות