JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
פנחס לבון - האתר הרשמי ::   Pinhas Lavon - The Official Websiteפנחס לבון - האתר הרשמי ::   Pinhas Lavon - The Official Website
קצין במודיעין הישראלי שפיקד על פעולות "עסק הביש" והסגיר את אנשיו לידי המצרים

אלעד גויס למודיעין בשנת 1952 למרות "קופת שרצים" גדולה שגרר אחריו. גיבלי ובנצור שיגרוהו למצרים לפקד על הרשת היהודית בביצוע הפעולות שנודעו אחר-כך כ"עסק הביש". הפעולות נכשלו וכל אנשי הרשת נעצרו, פרט לאלעד שעזב את מצרים בקלות חשודה.

עם שובו ארצה לא נחקר אלעד על נסיבות נפילת הרשת מכיוון שגיבלי נזקק נואשות לעדות כוזבת מצידו בפני ועדת אולשן-דורי. כשנעצר אלעד בשנת 1957 באשמת מסירת מידע סודי למודיעין המצרי חשף את פרשת עדות השקר. הוא הורשע בעבירות חמורות נגד ביטחון המדינה אך לא נמצאו אז הוכחות מספיקות לכך שפעל כסוכן כפול והסגיר את הרשת.

לבון ו"הפרשה"
קיצור תולדות "הפרשה"
תאריכון
שאלות נפוצות