top of page

"הפרשה" הוא כינוייה של שערורייה ביטחונית-פוליטית שטלטלה באופן חסר תקדים את מדינת ישראל בראשית שנות השישים.  השערורייה הייתה כה גדולה עד שבני התקופה ראו בה את ה"פרשה" בה"א הידיעה.


במוקד "הפרשה" עמד מאבקו של פנחס לבון לניקוי שמו מן האחריות על פעולה מבצעית כושלת שהתרחשה במצרים כמה שנים קודם לכן. גם הדחתו של לבון מכל תפקידיו הציבוריים לא סיימה את סדרת הזעזועים הפוליטיים - זו הביאה לבסוף לפיצולה של מפלגת השלטון הדומיננטית של אותם ימים (מפא"י) ולירידתו מהבמה של דוד בן גוריון.


מה באמת התרחש באותן השנים? מדוע זה הסעיר את הציבור בצורה שכזו? וכמובן השאלה הנצחית: "מי נתן את ההוראה"?

 
מי שמסתפק בתמצית הסיפור, יוכל למצוא כאן את גרסה מקוצרת ומהימנה של מהלך העניינים. 


המעוניינים בתיאור מעמיק ומפורט יותר ימצאו כאן את הסיפור המלא של "הפרשה" בשני חלקים:


"עסק ביש" 1954/55: תיאור האירועים שבבסיס "הפרשה" – הפעולות הכושלות במצרים, החקירות הראשונות והקנוניה הפלילית שהביאה להתפטרותו של שר הביטחון פנחס לבון.


"פרשה" 1960/61: נתאר איך נחשפה הקנוניה שהפילה את לבון וכיצד הפך מאבקו לטיהור שמו לפרשה סוערת כמותה לא ידעה מדינת ישראל עד אז.

 

לבון ו"הפרשה"

bottom of page