top of page

"פרשה" 1960/61

 ה"עסק הביש" שהתרחש בשנים 1954/55 המשיך לרחוש על אש קטנה מתחת לפני השטח. בעמודים הבאים נתאר כיצד בשנים הבאות החלו להיחשף בהדרגה פרטי הקנוניה שנרקמה נגד פנחס לבון. לבסוף, בשנת 1960, משהצטברו מספיק עדויות שהיה בהן להוכיח את חפותו הביא לבון את עניינו בפני ראש הממשלה בן גוריון. 


בכך עלה המסך על המערכה השנייה של "הפרשה": הסיפור שהיה ידוע עד אז למתי מעט הגיע עד מהרה אל ראש כותרות העיתונים. הציבור הישראלי נדהם לשמוע על פרשה מסעירה ועלומה (שכן כל פרטיה נאסרו לפרסום על ידי הצנזורה) שגיבוריה ידועים רק בכינויים אקזוטיים כמו "הקצין הבכיר" או "האדם השלישי". 


עד מהרה התברר ללבון שמנוי וגמור עם בן גוריון למנוע את טיהורו מאשמת הפעולות במצרים ויהי מה – גם אם הדבר כרוך במתן גיבוי לאותם אנשים שרקחו את הקנוניה נגדו. פנחס לבון לא נרתע ויצא למאבק חייו: על כף המאזניים היו מונחים זו מול זו האמת והצדק שלו אל מול הקריירה הפוליטית לה הקדיש את מיטב שנותיו. 

01. השתקה וטיוח 

גילויים ראשונים על המעשים הפליליים של גיבלי נחשפים אך מערכת הביטחון מטייחת ומסתירה

05. ועדת השופט כהן

ועדת חקירה ובראשה השופט העליון חיים כהן חוקרת את אנשי אמ"ן וחושפת את שקריהם

09. הדחת פנחס לבון

במקום להשלים עם טיהורו של לבון מעמיד בן גוריון אולטימטום: או הוא או אני

02. פריצת הדרך

עדות ראשונה על הקנוניה מתגלית כמהימנה ובמקביל נחשף סיפורו של "האדם השלישי", עד מפתח בפרשה

06. ה"פרשה" נחשפת לציבור

לאחר שנואש מסירובו של בן גוריון לטהר את שמו מביא פנחס לבון את סיפורו בפני ועדת החוץ והביטחון

10. שקיעת בן גוריון

הדחת לבון מתגלה כמהלך שפגע אנושות במעמדו וביוקרתו של בן גוריון ומביאה לסיום תקופת שלטונו

03. עימות לבון - בן-גוריון

על סמך הגילויים האחרונים מצפה לבון לשווא שבן גוריון יודיע כי הוא נפל קרבן לעלילה זדונית

07. תרגיל משפטי כושל

בן גוריון מנסה לקבל מהיועץ המשפטי חוות דעת מוזמנת ומגמתית אך האוזנר מכשיל  את מזימתו

04. הזיכוי שלא היה

בסירובו לזכות את לבון החמיץ בן גוריון את ההזדמנות האחרונה למנוע ממדינת ישראל את תסבוכת הפרשה

08. זיכוי בועדת "השבעה"

הועדה בוחנת את כל העדויות  ומכריעה פה אחד כי הפעולות במצרים התבצעו ללא ידיעת לבון

bottom of page