top of page


זהו היום בו על פי גרסתו קיבל גיבלי מלבון את ההוראה לפעולה. במילותיו של גיבלי עצמו כפי שהעלה אותן על הכתב:


ביום 16.7.54 לאחר דיון שנתקיים אצל שר הביטחון בנושא "משמעות הפינוי הבריטי מסואץ", הורני שר הביטחון להפעיל את חוליות 131 נגד גורמים ומטרות בריטיים במצרים.


בהזדמנויות שונות (לרבות בעימות ישיר עם לבון) חזר גיבלי על עיקרי הדברים הן לגבי התאריך, הן לגבי הישיבה ומשתתפיה, והן לגבי מתן ההוראה בארבע עיניים מיד לאחר הישיבה. הוא אף ידע לספר כי הדיון נערך בביתו של לבון.


ניתן לקבוע בוודאות כי לא היו דברים מעולם.


הישיבה שדנה במשמעות הפינוי הבריטי מסואץ התקיימה ביום שבת 31.7.1954 - זאת אישרו בכתב כל משתתפיה (אחד המשתתפים שגיבלי נקב בשמו, אל"מ שלום עשת, שהה בחו"ל מ-6.7 ועד 28.7!) - כלומר לאחר כשלון הפעולה במצרים ומעצר אנשי חוליות 131.


גם שחזור לוח הזמנים של לבון מעלה כי לא נועד לשיחה עם גיבלי באותו יום ששי: ב- 16 ביולי נערכה מסיבה רבת משתתפים בבית לבון לכבוד יום הולדתו ה-50. לבקשת אשתו הקדים לשוב הביתה לסייע בהכנות למסיבה ואף נאלץ לבטל את השתתפותו באירוע ציבורי שנערך בצהרי אותו היום.

היום הגורלי: 16 ביולי 1954

bottom of page